CÁCH TRIỂN KHAI Ý VÀ CHỮA BỆNH BÍ Ý TRONG BẰNG LỘ TRÌNH RẤT ĐƠN GIẢN “2WE”

𝑻ạ𝒊 𝒔𝒂𝒐 𝒎ạ𝒄𝒉 𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄 𝒍ạ𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒓ọ𝒏𝒈 

Vì bản chất của ngôn ngữ Anh có tính chặt chẽ cao hơn, so với ngôn ngữ Việt, nổi bật là sự kết nối tuyến tính của các ý tưởng trong mạch diễn đạt. Đây sẽ là điểm đầu tiên các em cần nắm bắt, và là nền tảng cho cả 4 kỹ năng. Vì các em nói cũng là cách người bản xứ nói (thành bài nghe cho em), cách em viết cũng là cách người bản xứ viết (Thành bài đọc cho em). Vì vậy mạch logic là điểm giao của cả 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết.
Trước đây, thầy có chia sẻ về một số thuật LOGIC trong việc tạo mạch LOGIC. Nêu ra vậy để các em tham khảo thêm, thực tế mạch LOGIC trong ngôn ngữ Anh rất đơn giản, và trong IELTS thì các em chỉ cần 1 cách tư duy duy nhất, như vậy sẽ dễ nhuần nhuyễn và đạt đến sự bản năng, phát ra tự nhiên không cần suy nghĩ.

Ý tưởng sẽ được trình bày theo lộ trình sau:
𝑴𝒂𝒊𝒏 𝒊𝒅𝒆𝒂 ->𝑾𝒉𝒚 -> 𝑾𝒉𝒚 -> 𝑬𝒙𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆

Như vậy rất đơn giản, em có được đoạn văn sau về chủ đề “Books”:
“ 𝐵𝑜𝑜𝑘𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑟𝑖𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒. 𝐵𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠. 𝐵𝑜𝑜𝑘𝑠’ 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑤ℎ𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒. 𝐼 𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑈𝑆, 𝑏𝑢𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒. 𝐹𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒, 𝐼 𝑐𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠𝑔𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔, 𝑎 ℎ𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑦 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑔𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑘𝑓𝑢𝑙𝑛𝑒𝑠𝑠.”

Thầy gọi đây là bản draft, sẽ được sử lại về vocab, đa dạng cấu trúc trong các bài viết sau. Nhưng về bản chất ideas và structure thì đoạn văn trên đã rất chặt chẽ và đủ ý. Em làm tương tự với các main ideas khác.

𝐂á𝐜 𝐞𝐦 𝐥ư𝐮 ý 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 đ𝐢ề𝐮 𝐬𝐚𝐮:
• 𝐾𝑒𝑒𝑝 𝑖𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒! 𝐼𝐸𝐿𝑇𝑆 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑝ℎả𝑖 𝑘ỳ 𝑡ℎ𝑖 𝑣ề 𝑠ự 𝑠á𝑛𝑔 𝑡ạ𝑜, hã𝑦 𝑛𝑔ℎĩ 𝑛ℎữ𝑛𝑔 𝑔ì đơ𝑛 𝑔𝑖ả𝑛 𝑛ℎấ𝑡, 𝑛ℎư 𝑣í 𝑑ụ ở 𝑡𝑟ê𝑛 𝑐á𝑐 𝑒𝑚 𝑐ó 𝑡ℎể 𝑡ℎấ𝑦 ý 𝑡ưở𝑛𝑔 𝑐ự𝑐 𝑘ỳ đơ𝑛 𝑔𝑖ả𝑛.
• 𝐿𝑖ê𝑛 𝑡ụ𝑐 𝑡ự hỏ𝑖 𝑚ì𝑛ℎ “𝑊ℎ𝑦?” 𝐾ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑖 𝑛ó𝑖 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑣𝑖ế𝑡, 𝑏ấ𝑡 𝑘ỳ 𝑙ú𝑐 𝑛à𝑜 𝑒𝑚 𝑐ả𝑚 𝑡ℎấ𝑦 𝑏ế 𝑡ắ𝑐 ý 𝑡ưở𝑛𝑔, 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑏𝑖ế𝑡 𝑛ó𝑖 đ𝑖ề𝑢 𝑔ì 𝑡𝑖ế𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜, ℎã𝑦 𝑡ự đặ𝑡 𝑐â𝑢 ℎỏ𝑖 “𝑤ℎ𝑦?” 𝑐ℎ𝑜 đ𝑖ề𝑢 𝑚ì𝑛ℎ 𝑣ừ𝑎 𝑛ó𝑖 𝑡𝑟ướ𝑐 đó (𝑁ℎư 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣í 𝑑ụ 𝑡𝑟ê𝑛)
• 𝐻ỏ𝑖 “𝑤ℎ𝑦” 𝑏𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖ê𝑢 𝑙ầ𝑛? 𝐶á𝑐 𝑒𝑚 𝑐ó 𝑡ℎể 𝑚ở 𝑟ộ𝑛𝑔 𝑚ô hì𝑛ℎ 2𝑊𝐸 𝑏ằ𝑛𝑔 𝑣𝑖ệ𝑐 ℎỏ𝑖 𝑛ℎ𝑖ề𝑢 ℎơ𝑛 2 𝑙ầ𝑛 “𝑤ℎ𝑦”(2𝑊). 𝑁ℎư𝑛𝑔 ℎã𝑦 𝑛ℎớ 𝑟ằ𝑛𝑔 𝑡ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐼𝐸𝐿𝑇𝑆 𝑟ấ𝑡 𝑔𝑖ớ𝑖 ℎạ𝑛, 𝑛ê𝑛 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑛ê𝑛 ℎỏ𝑖 𝑞𝑢á 3𝑊.
• 𝐶𝑢ố𝑖 𝑐ù𝑛𝑔, 𝑒𝑚 𝑐ℎố𝑡 𝑙ạ𝑖 𝑏ằ𝑛𝑔 𝑣í 𝑑ụ. 𝐶ó 𝑡ℎể 𝑙à 𝑘𝑖ế𝑛 𝑡ℎứ𝑐 𝑝ℎổ 𝑡ℎô𝑛𝑔 𝑚à 𝑒𝑚 𝑏𝑖ế𝑡, h𝑜ặ𝑐 𝑣í 𝑑ụ 𝑡ừ 𝑐ℎí𝑛ℎ 𝑏ả𝑛 𝑡ℎâ𝑛 𝑒𝑚.

IELTS HARFORD chúc các em ôn luyện thật tốt nhé!

Có thắc mắc gì thì comment bên dưới để HARFORD hỗ trợ em nè ^^

 

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn