Khác biệt tại HARFORD

Hỗ trợ phụ đạo hàng tuần, thi thử 4 kỹ năng mỗi tháng

Đội ngũ trợ giảng hỗ trợ, kèm cặp học tập mỗi ngày

Phương pháp Tấn công não độc quyền, thuộc bài tại lớp

Hỗ trợ phụ đạo hàng tuần, thi thử 4 kỹ năng mỗi tháng

Đội ngũ trợ giảng hỗ trợ, kèm cặp mỗi ngày

Phương pháp Tấn công não độc quyền, thuộc bài tại lớp

Thư viện học tập, có giảng viên hỗ trợ mọi lúc

Thư viện học tập, có giảng viên hỗ trợ mọi lúc

Mô hình IELTS kỷ luật, theo sát sự tiến bộ từng học viên

Cựu giám khảo chấm thi IELTS là cố vấn học tập

Cùng xem qua cảm nhận học viên và các câu chuyện thành công nổi bật
tại HARFORD nhé!

Rất nhiều học viên đạt kết quả vượt mục tiêu đã đề ra chỉ sau 1-2 khóa học. Kết quả học viên chính là bằng chứng hữu hiệu nhất cho những phương pháp hiệu quả và uy tín về HARFORD.
Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn