Khác biệt tại HARFORD

Hỗ trợ phụ đạo 3 buổi một tuần

Dạy lại 1-1 nếu không hiểu bài

Phương pháp độc quyền, thuộc bài tại lớp

Hỗ trợ phụ đạo 3 buổi một tuần

Dạy lại 1-1 nếu không hiểu bài

Phương pháp Tấn công não độc quyền, thuộc bài tại lớp

Thư viện học tập, có giảng viên hỗ trợ mọi lúc

Thư viện học tập, có giảng viên hỗ trợ mọi lúc

Thi thử mỗi tháng. Chấm bài kèm sát

Đội ngũ thúc đẩy học tập mỗi ngày

Cùng xem qua cảm nhận học viên và các câu chuyện thành công nổi bật
tại HARFORD nhé!

Rất nhiều học viên đạt kết quả vượt mục tiêu đã đề ra chỉ sau 1-2 khóa học. Kết quả học viên chính là bằng chứng hữu hiệu nhất cho những phương pháp hiệu quả và uy tín về HARFORD.
Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn